Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SCHWARTZMANS B.V.
Hierna te noemen: SCHWARTZMANS, gevestigd te Waalwijk.
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg
 
Algemene bepalingen:
1. Opdrachtgever: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren.
Leverancier: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren.
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van SCHWARTZMANS om een overeenkomst met
SCHWARTZMANS aan te gaan.
Contractwaarde: de waarde van hetgeen tijdens de duur van de overeenkomst is dan wel wordt
gefactureerd exclusief BTW en eventuele kortingen.
Uitleverdatum: de datum waarop SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever verhuurde zaken feitelijk
aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ten gebruike ter beschikking stelt.
Klantgebonden zaken: die zaken die SCHWARTZMANS specifiek in het kader van de overeenkomst
c.q. opdracht voor Opdrachtgever heeft vervaardigd c.q. heeft doen vervaardigen teneinde aan
Opdrachtgever te kunnen worden verkocht dan wel verhuurd.
Schoonmaakbedrijf: een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezig houdt met het reinigen van andere
bedrijven en dat in het kader van haar bedrijfsuitoefening opdrachten verstrekt c.q. overeenkomsten
sluit met SCHWARTZMANS en als zodanig Opdrachtgever is.
Derde: de wederpartij van een Schoonmaakbedrijf
Reparatie en onderhoud: schadeherstel lak en spuit-, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan
of met betrekking tot (delen van) een object.
Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van een object.
 
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door
SCHWARTZMANS met enige Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van huur en verhuur,
koop en verkoop, alsmede onderhoud (waaronder reiniging en reparatie) van zaken, als ook alle
Offertes en opdrachtbevestigingen die op het vorengaande betrekking hebben dan wel iedere
andere verrichting van diensten.
2.2. Deze voorwaarden zijn als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen;
Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende huur en verhuur;
Hoofdstuk III: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende koop en verkoop,
Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met Schoonmaakbedrijven met betrekking tot huur en
verhuur ten behoeve van een Derde.
Hoofdstuk V: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende reparaties en onderhoud en reiniging.
Voorzover tussen de algemene bepalingen uit hoofdstuk I en de bijzondere bepalingen uit
hoofdstuk II, III, IV en/of V enige tegenstrijdigheid mocht bestaan, prevaleren de bijzondere
bepalingen.
2.3. Uitsluitend de meest recente versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing en heeft
tevens betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten, waaronder met name begrepen de
verlengde overeenkomsten als bedoeld in art. 22.1, en Offertes en opdrachtbevestigingen daarop
betrekking hebbende.
2.4. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden zijdens de
Opdrachtgever worden alleen geaccepteerd indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door
SCHWARTZMANS zijn bevestigd.
 
3. Offertes / totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle Offertes van SCHWARTZMANS zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door
de Opdrachtgever verstrekte gegevens en hebben een geldigheidsduur van vier maanden.
3.2. Overeenkomsten komen tot stand ofwel door de schriftelijke bevestiging daarvan door
SCHWARTZMANS, ofwel, indien daarvan geen sprake is, door het ondertekenen door
Opdrachtgever van een orderbon. Niettemin heeft SCHWARTZMANS het recht een mondelinge
aanvaarding van een Offerte van SCHWARTZMANS door Opdrachtgever te accepteren als zou
deze aanvaarding schriftelijk zijn gedaan.
3.3. Alle (rechts-) handelingen en gedragingen, die in het kader van de door SCHWARTZMANS met
de opdrachtgever gesloten overeenkomsten door een functionaris of werknemer van
opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens opdrachtgever te zijn
verricht en verbinden opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens SCHWARTZMANS niet
op beroepen, dat terzake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om
opdrachtgever te vertegenwoordigen of te verbinden.
 
4. Mededelingen
4.1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden
gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
4.2. Het bepaalde in artikel 4.1. geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen
van beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden
daarvoor duidelijk aan te geven.
 
5. Prijzen
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief BTW, montage en
transportkosten en worden retourkosten inzake emballage, alsmede verzekering tevens berekend.
5.2. De door SCHWARTZMANS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op materiaalloon en vrachtprijzen
en valutaverhoudingen, die op de datum van de Offerte gelden.
5.3. SCHWARTZMANS is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde
en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende
factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en zulks aan Opdrachtgever door te
berekenen.
5.4. Indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft is SCHWARTZMANS steeds
bevoegd om de prijzen onverwijld aan te passen.
 
6. Betaling
6.1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
6.2. SCHWARTZMANS heeft ten allen tijde het recht om bij eerste of verdere leveranties of
dienstverleningen vooraf betaling of contante betaling te verlangen of het stellen van zekerheid te
verlangen en indien deze verlangde of anderszins verplichte betalingen uitblijven en/of de
verlangde zekerheid niet ten genoege van SCHWARTZMANS wordt verschaft de leveranties of
dienstverlening op te schorten of te weigeren. Toegestane betalingstermijnen kunnen worden
herroepen.
6.3. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum –dan wel de anderszins schriftelijk
overeengekomen betalingstermijn- heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever over het nog
openstaande factuurbedrag een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand.
6.4. Indien bij tekortkoming van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen moet worden
overgegaan, zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever, berekend
volgens het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €
22,69.
6.5. Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente
(in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen
voor nieuwe gaan.
 
7. Nakoming; garantie
7.1. SCHWARTZMANS dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en
garandeert in redelijkheid te stellen eisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. De
garantietermijn van een machine is in beginsel 1 jaar fabrieksgarantie.
7.2. SCHWARTZMANS zal –op verzoek van de opdrachtgever- bij het aangaan van de overeenkomst
de kwaliteitsaspecten van de zaken zoals maten en grondstoffensamenstelling vermelden.
Opgegeven maten worden bij benadering verstrekt en hebben – voorzover relevant – betrekking
op zaken in ongewassen toestand.
7.3. Het staat SCHWARTZMANS vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit
hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst aan derden uit te besteden.
 
8. Termijn voor uitvoering
8.1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geldt als een streeftermijn
en geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige nakoming door SCHWARTZMANS dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
8.2. SCHWARTZMANS heeft het recht om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.
 
9. Verplichtingen Opdrachtgever
9.1. Opdrachtgever is gehouden de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste voorbereidende
handelingen te verrichten en dient er –zo nodig- voor zorg te dragen dat SCHWARTZMANS de
overeengekomen werkzaamheden direct kan aanvangen. Zo nodig dient Opdrachtgever
SCHWARTZMANS daartoe vrije toegang te verlenen tot zijn bedrijfsruimte e.d..
9.2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle aanwijzingen door of namens
SCHWARTZMANS gegeven en die verband houden met de (uitvoering van) overeenkomst
worden opgevolgd.
9.3. Door Opdrachtgever aangeleverde zaken dienen vrij te zijn van losse onderdelen en onderdelen
die los zouden kunnen raken; voor verlies van dergelijke onderdelen is SCHWARTZMANS niet
aansprakelijk
9.4. Opdrachtgever dient SCHWARTZMANS op de hoogte te stellen ten aanzien van de geldende
veiligheidseisen en eventuele wijzigingen daarop.
 
10. Registraties
10.1. Wat betreft aantallen te leveren c.q. te verhuren c.q. te reinigen, dan wel te onderhouden,
dan wel te repareren zaken, zijn de registraties van SCHWARTZMANS bindend.
11. Reclames
11.1. Opdrachtgever is gehouden de door SCHWARTZMANS aan hem verhuurde c.q. aan hem
afgeleverde c.q. door SCHWARTZMANS onderhouden en/of gerepareerde en/of gereinigde
zaken nadat deze feitelijk aan hem dan wel de Derde ter beschikking zijn gesteld onverwijld op
deugdelijkheid en volledigheid te controleren.
11.2. Het bezorgde geldt als deugdelijk en volledig indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen
na bezorging schriftelijk per aangetekende brief bij SCHWARTZMANS heeft gereclameerd.
11.3. Indien enige reclame naar het oordeel van SCHWARTZMANS gerechtvaardigd is, zal
SCHWARTZMANS te harer keuze ofwel tot herstel en/of vervanging overgaan, ofwel
Opdrachtgever diens schade vergoeden tot het in artikel 12.2 omschreven maximum.
 
12. Aansprakelijkheid
12.1. SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, op welke wijze
dan ook voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met overeenkomst(en) met Opdrachtgever
dan wel Offertes en opdrachtbevestigingen daarop betrekking hebbende en al dan niet in verband
met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van zaken – waaronder begrepen indien zulks het
gevolg is van een niet of niet tijdig in gebruik geven van zaken door SCHWARTZMANS aan
opdrachtgever dan wel de Derde – ontstaan voor derden en/of voor Opdrachtgever (waaronder
begrepen personen en zaken waarvan Opdrachtgever in zijn bedrijf gebruik maakt) en/of voor de
Derde (waaronder begrepen personen en zaken waarvan de Derde in zijn bedrijf gebruik maakt),
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SCHWARTZMANS en/of diens
werknemers, derden die in opdracht van SCHWARTZMANS werkzaam zijn daaronder begrepen.
12.2. De schade zal nimmer tot een hoger bedrag worden vergoed dan tot het orderbedrag,
overeengekomen voor de duur van maximaal 1 jaar van de overeenkomst (automatische/gewenste
verlenging daaronder niet begrepen).
 
13. Vrijwaring
13.1. Opdrachtgever vrijwaart SCHWARTZMANS, voorzover de wet dit toelaat, terzake van
aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de
uitvoering van de opdracht(en) c.q. de overeenkomst(en) met Opdrachtgever, ongeacht of de
schade door SCHWARTZMANS of dienst hulppersoon en/of hulpzaken en/of (af-)geleverde
zaken is veroorzaakt of toegebracht.
13.2. Evenzo vrijwaart Opdrachtgever SCHWARTZMANS voorzover de wet dit toelaat, terzake
van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door SCHWARTZMANS
(af-)geleverde zaken.
13.3. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever kan
worden toegerekend, is de opdrachtgever steeds verplicht tenminste een evenredig deel van deze
schade te vergoeden.
13.4. Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering terzake van:
– het uitvoeringsrisico als bedoeld in artikel 13.1;
– het produkten-aansprakelijkheidsrisico als bedoeld in artikel 13.2
Opdrachtgever is op eerste verzoek van SCHWARTZMANS gehouden aan te
tonen dat zij aan deze verplichtingen heeft voldaan.
13.5. Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
13.6. SCHWARTZMANS is in haar verhouding tot Opdrachtgever nimmer gehouden tot het
betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan een of meer derden die hoger is dan het
orderbedrag overeengekomen met Opdrachtgever voor de duur van maximaal 1 jaar van de
overeenkomst (automatische/gewenste verlening daaronder niet begrepen).
 
14. Milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken
14.1. Indien Opdrachtgever milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken ter onderhoud c.q.
reparatie c.q. reiniging of om enige andere reden wenst aan te bieden, dan dient hij
SCHWARTZMANS hiervan vooraf in kennis te stellen. SCHWARTZMANS behoudt zich het
recht voor om deze zaken te weigeren. Bij acceptatie ligt het risico daarvan bij Opdrachtgever.
14.2. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 
15. Overmacht
15.1. Van overmacht aan de zijde van SCHWARTZMANS is sprake, indien
SCHWARTZMANS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme
weersomstandigheden (waaronder, doch niet beperkt tot: ijzel), verkeers-opstoppingen,
werkstaking, bedrijfsbezetting, sluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van
SCHWARTZMANS als bij derden, van wie SCHWARTZMANS de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al
dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van
SCHWARTZMANS ontstaan.
15.2. In geval van overmacht is SCHWARTZMANS niet gehouden tot het betalen van een
schadevergoeding.
15.3. In geval van overmacht heeft SCHWARTZMANS het recht om – en zulks ter keuze van
SCHWARTZMANS – hetzij de termijn van aflevering der zaken c.q. het verrichten van diensten
te verlengen c.q. op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dan Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 
16. Ontbinding
16.1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor
hem uit enige met SCHWARTZMANS gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval dat
Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van
faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie
overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag
wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een
ingebrekestelling dan wel soortgelijke actie vereist zal zijn.
16.2. In gevallen als in artikel 16.1 bedoeld, is SCHWARTZMANS gerechtigd alle tussen
SCHWARTZMANS en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn
uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van Opdrachtgever betaling te
vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van
schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de aan Opdrachtgever toe te rekenen
tekortkoming, daaronder begrepen de door SCHWARTZMANS gederfde winst.
 
17. Retentierecht
17.1. SCHWARTZMANS is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij om welke reden dan
ook onder zich heeft, onder zich te houden totdat opdrachtgever SCHWARTZMANS al hetgeen
hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.
 
18. In stand blijven overeenkomst/conversie
18.1. Wanneer een/of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst
met Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn niet rechtsgeldig
zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q.
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn volledig in stand.
18.2. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan van rechtswege geldige
bepalingen in werking die de strekking van deze ongeldige bepalingen op juridisch effectieve
wijze zo dicht mogelijk naderen.
 
19. Geheimhouding
19.1. Opdrachtgever dient terzake alle aan hem door SCHWARTZMANS op welke wijze dan
ook (zowel mondeling als schriftelijk) in het kader van de onderhandelingen, dan wel
totstandkoming, dan wel de inhoud, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en SCHWARTZMANS verstrekte informatie absolute geheimhouding te
betrachten.
19.2. Catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d. blijven ten allen tijde
eigendom van SCHWARTZMANS en mogen niet worden verveelvoudigd en/of aan derden ter
hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
SCHWARTZMANS.
 
20. Verval van rechten
20.1. Opdrachtgever dient zijn rechten uit de overeenkomst binnen een jaar nadat deze zijn
ontstaan geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn
rechten van rechtswege komen te vervallen.
20.2. SCHWARTZMANS is bevoegd de termijn als bedoeld in artikel 20.1 desgewenst te
verlengen.
20.3. Het bepaalde in artikel 20.1. en 20.2 doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene
voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van Opdrachtgever reeds eerder zijn komen
te vervallen.
 
21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1. Op alle tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op de
overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. De bevoegde rechter is, naar keuze van SCHWARTZMANS, de bevoegde rechter binnen
het arrondissement ’s-Hertogenbosch of de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
21.3. Bestaat tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever een geschil omtrent de technische
hoedanigheid van de zaken dan zal, in afwijking van het in artikel 21.2 bepaalde, dit geschil aan
arbitrage worden onderworpen volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut,
gebaseerd op rapportage, uit te brengen door het Instituut voor Reinigingstechnieken van T.N.O.
II. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten betreffende huur en verhuur:
 
22. Duur en beëindiging
22.1. Overeenkomsten van huur en verhuur zijn aangegaan voor de duur van de
overeengekomen periode en worden telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van een
jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk – bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploit – aan de andere partij opzegt, uiterlijk zes maanden voor afloop van de
contractueel overeengekomen periode.
22.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is SCHWARTZMANS gerechtigd
overeenkomsten van huur en verhuur met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat enige
ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, indien:
a. Opdrachtgever een vermindering aanbrengt in het overeengekomen aantal verhuurde
zaken en de daarmee verbandhoudende dienstverlening, die ertoe leidt dat de
Contractwaarde op jaarbasis beneden 75% van de oorspronkelijke Contractwaarde dan
wel, indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is verhoogd, van die
hogere Contractwaarde;
b. Opdrachtgever nalatig is enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens
SCHWARTZMANS na te komen;
c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat
van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of
liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste
derdenbeslag wordt gelegd.
22.3. Is op het moment van beëindiging van de overeenkomst de alsdan lopende
contractsperiode nog niet verstreken, dan is de opdrachtgever (voorts) gehouden om aan
SCHWARTZMANS als gefixeerde winstderving te betalen een bedrag van 20% van de
contractwaarde van het jaar voorafgaande aan de beëindiging voor ieder jaar dat de overeenkomst
bij ongewijzigde voortzetting zou hebben geduurd. Voor een deel van een jaar zal een evenredig
deel van dit percentage worden betaald. Heeft de overeenkomst nog geen vol jaar geduurd dan
wordt de contractwaarde van de alsdan verstreken periode herleid tot een contractwaarde op
jaarbasis.
22.4. De vergoeding vanwege winstderving als bedoeld in artikel 22.3 is Opdrachtgever
verschuldigd ongeacht de werkelijk door SCHWARTZMANS gederfde winst, met dien verstande
dat SCHWARTZMANS gerechtigd is de werkelijk door SCHWARTZMANS geleden schade in
verband met de beëindiging van de overeenkomst – waaronder met name ook begrepen de
werkelijk gederfde winst – van Opdrachtgever te vorderen.
 
23. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
23.1. Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en voor de duur van de overeenkomst
zal SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever ten gebruike afstaan de in de opdracht beschreven
zaken.
23.2. Voor zover dit althans uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal
SCHWARTZMANS voorts volgens het met Opdrachtgever overeengekomen rouleerschema
zorgdragen voor onderhoud, reiniging, reparatie, alsook het eventueel vervangen en aanvullen
van zaken.
 
24. Vermindering van diensten
24.1. Met uitzondering van het hierna in artikel 24.3 bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd
vermindering aan te brengen in het overeengekomen aantal verhuurde zaken, mits deze
vermindering er niet toe leidt dat de Contractwaarde daalt beneden 75% van de oorspronkelijke
Contractwaarde, dan wel indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is
verhoogd, van die hogere Contractwaarde, en mits deze vermindering uiterlijk 7 dagen voor
ingangsdatum schriftelijk aan SCHWARTZMANS wordt gemeld.
24.2. In geval van vermindering als bedoeld in artikel 24.1 zal die vermindering in mindering
komen van de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie.
24.3. Vermindering is niet mogelijk ten aanzien van Klantgebonden zaken, waarvoor
uitdrukkelijk is overeengekomen dat in geval van vermindering Opdrachtgever tot overname van
de zaken is verplicht.
 
25. Eigendom
25.1. Alle door SCHWARTZMANS verhuurde zaken blijven haar eigendom. Indien
Opdrachtgever zaken van SCHWARTZMANS wenst over te nemen dan wel heeft overgenomen,
blijven de te leveren dan wel geleverde zaken eigendom van SCHWARTZMANS tot zij zijn
betaald.
25.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SCHWARTZMANS steeds haar eigendomsrechten
met betrekking tot de zaken zal kunnen uitoefenen. Van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen
leiden, dat SCHWARTZMANS het eigendom over de zaken dreigt te verliezen dan wel dat de
zaken getroffen zullen worden door enig beslag dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS tijdig
op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever zodanige maatregelen te nemen dat
SCHWARTZMANS haar eigendommen tijdig kan terugnemen. Indien en zodra zich enige
omstandigheid voordoet, waaruit een (dreigend) nadeel voor SCHWARTZMANS terzake van de
aan haar in eigendom toebehorende zaken zou kunnen ontstaan en/of indien zich enige
omstandigheid voordoet, welke SCHWARTZMANS het recht geeft de overeenkomst met
Opdrachtgever te beëindigen dan wel de verplichtingen van SCHWARTZMANS jegens
Opdrachtgever op te schorten, is SCHWARTZMANS terstond, zonder enige nadere
aankondiging gerechtigd deze zich nog bij Opdrachtgever bevindende zaken onder zich te nemen.
 
26. Verplichtingen Opdrachtgever tijdens gebruik
26.1. Gedurende de tijd dat de door SCHWARTZMANS verhuurde zaken zich bij
Opdrachtgever bevinden komen deze zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.
26.2. Opdrachtgever zal de zaken beheren als een goed huisvader en uitsluitend overeenkomstig
de bestemming gebruiken.
26.3. Beschadiging der zaken – ongeacht de mate van beschadiging en de oorzaak daarvan,
anders dan die uit het normale gebruik van de zaken voortvloeiend – komt voor rekening van
Opdrachtgever onder de verplichting de deswege door SCHWARTZMANS geleden schade te
vergoeden.
26.4. In geval van tenietgaan of vermissing van de zaken dient Opdrachtgever aan
SCHWARTZMANS te vergoeden 100 % van de nieuwwaarde van de teniet gegane of vermiste
zaken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het staat ter uitsluitende beoordeling aan
SCHWARTZMANS of een beschadiging van dien aard is dat zij met een tenietgaan c.q.
vermissing moet worden gelijkgesteld.
26.5. Opdrachtgever is gehouden de gehuurde zaken te verzekeren tegen risico van tenietgaan en
beschadiging, bijvoorbeeld tengevolge van brand, diefstal, waterschade e.d. zulks op genoegzame
wijze en in elk geval onder zodanige condities dat terzake van deze risico’s tenminste wordt
uitgekeerd de waarde die Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS op grond van deze
voorwaarden als schade moet betalen. Opdrachtgever draagt thans reeds voor alsdan
onherroepelijk aan SCHWARTZMANS over alle aanspraken welke Opdrachtgever op haar
verzekeraar terzake van deze uitkering heeft, dan wel zal verkrijgen en verleent hierbij een
onherroepelijke volmacht aan SCHWARTZMANS al datgene te doen om te bewerkstelligen dat
de verzekeraar deze uitkeringen rechtstreeks aan SCHWARTZMANS zal doen.
26.6. Het is Opdrachtgever verboden de zaken op welke wijze dan ook aan derden in gebruik te
geven, de zaken zelf, dan wel door derden te (laten) bewassen, bewerken, herstellen, aanvullen
e.d.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door SCHWARTZMANS verstrekte
middelen en producten te gebruiken in verband met de zaken.
 
27. Installatie en reparatie van sanitaire faciliteiten
27.1. De installatie van de door SCHWARTZMANS aan opdrachtgever verhuurde zaken als
handdoek-automaten, zeepdispensers etc. geschiedt uitsluitend door of vanwege
SCHWARTZMANS, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
27.2. De installatiekosten kunnen door SCHWARTZMANS afzonderlijk in rekening gebracht
worden; indien dit het geval is zal dit in de Offerte dan wel in de orderbevestiging worden
vermeld.
27.3. SCHWARTZMANS zal zorgdragen voor technisch onderhoud, herstel en vervanging van
de zaken als bedoeld in artikel 27.1 en de kosten daarvan zijn, voor zover deze althans
voortvloeien uit normaal gebruik, begrepen in de overeengekomen prijs. Reparaties, nodig als
gevolg van ander dan normaal gebruik, geschieden uitsluitend door of vanwege
SCHWARTZMANS doch op kosten van Opdrachtgever.
27.4. Bij installatie van de zaken zal SCHWARTZMANS alle normale voorzorgsmaatregelen in
acht nemen. SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij installatie of
demontage van zaken zoals aan wanden, vloeren e.d. tenzij meer of andere schade dan
noodzakelijk is toegebracht als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van
SCHWARTZMANS.
27.5. Geïnstalleerde zaken zullen niet onroerend worden door bestemming en/of natrekking. Het
bepaalde in artikel 25 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.
 
28. Overname
28.1. Indien de overeenkomst eindigt op grond van opzegging ingevolge artikel 22.1, dan wel op
grond van het in artikel 22.2 bepaalde, is Opdrachtgever ten aanzien van Klantgebonden zaken
verplicht tot overname hiervan. In deze gevallen gelden de volgende prijzen:
– 100 % van de op dat moment van eindigen van de overeenkomst geldende
vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat
moment die zaken nog niet langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn.
– 50% van de op het moment van eindigen van de overeenkomst geldende
vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat
moment die zaken reeds langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn.
28.2. In geval als bedoeld in artikel 28.1 zijn de bijzondere bepalingen betreffende koop en
verkoop in hoofdstuk III van deze algemene voorwaarden van toepassing.
III. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten betreffende koop en verkoop
 
29. Plaats van aflevering
29.1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke
regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Opdrachtgever c.q. diens vestiging waarmee werd
gecontracteerd.
 
30. Overgang van risico
30.1. Alle risico’s ter zake van door SCHWARTZMANS af te leveren zaken gaan over op
Opdrachtgever op het moment dat de zaken door of namens SCHWARTZMANS feitelijk aan
Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ter beschikking worden gesteld.
 
31. Eigendomsvoorbehoud
31.1. De eigendom van de door SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever afgeleverde zaken gaat
pas op Opdrachtgever over als deze alles heeft voldaan hetgeen SCHWARTZMANS uit hoofde
van alle overeenkomsten met Opdrachtgever en in dat kader verrichte diensten of
werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
31.2. SCHWARTZMANS raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat
Opdrachtgever van SCHWARTZMANS ontvangen zaken ver- of bewerkt. Opdrachtgever
gaat bedoelde zaken in elk geval – van rechtswege (d.w.z. automatisch) – houden voor
SCHWARTZMANS.
31.3. Indien SCHWARTZMANS niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.2 toch haar
eigendom verliest, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van SCHWARTZMANS alle vereiste
medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op
de betreffende zaken ten behoeve van SCHWARTZMANS.
31.4. Opdrachtgever is, niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.1 bevoegd zaken die hij van
SCHWARTZMANS heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat Opdrachtgever diens
kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst
schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. SCHWARTZMANS is
steeds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten
behoeve van SCHWARTZMANS een bezitloos pandrecht op de betreffende zaken is gevestigd.
Zodra SCHWARTZMANS dit verlangen aan Opdrachtgever kenbaar maakt vervalt van
rechtswege (d.w.z. automatisch) de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit lid.
31.5. Indien Opdrachtgever tegenover SCHWARTZMANS nalatig is in de juiste en/of tijdige
nakoming met een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 31.4 komt bedoelde
bevoegdheid van rechtswege (d.w.z. automatisch) te vervallen. Zij herleeft – met terugwerkende
kracht – indien Opdrachtgever zijn achterstallige verplichtingen alsnog is nagekomen.
31.6. Opdrachtgever in nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige
wijze te bezwaren en/of in (ver-)bruikleen en/of uit handen te geven.
IV. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten met Schoonmaakbedrijven m.b.t. huur en verhuur ten behoeve van een Derde
 
32. Duur en beëindiging
32.1. Op overeenkomsten met een Schoonmaakbedrijf die betrekking hebben op huur en verhuur
ten behoeve van een Derde is het bepaalde in de artikelen 22.1 t/m 22.4 van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat SCHWARTZMANS tevens gerechtigd is overeenkomsten
conform het bepaalde in artikel te beëindigen indien de Derde surseance van betaling aanvraagt,
onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord
aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan
wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd.
 
33. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
33.1. Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en voor de duur van de overeenkomst
zal SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever ten behoeve van gebruik door de Derde ten gebruike
afstaan de in de opdracht beschreven zaken.
33.2. SCHWARTZMANS zal de in de opdracht beschreven zaken rechtstreeks bij
Opdrachtgever afleveren, tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat de zaken aan de
Derde moeten worden afgeleverd.
 
34. Eigendom
34.1. Het bepaalde in artikel 25 is van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever staat er voor
in dat SCHWARTZMANS haar eigendomsrechten tevens bij de Derde kan uitoefenen en de zich
nog bij de Derde bevindende zaken onder zich kan nemen.
 
35. Verplichtingen Opdrachtgever
35.1. Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens omtrent de Derde, zoals zijn naam, adres,
contactpersoon e.d. juist zijn. In geval van wijziging in deze gegevens zal Opdrachtgever
SCHWARTZMANS daarvan direct schriftelijk verwittigen.
35.2. SCHWARTZMANS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die
ontstaat doordat SCHWARTZMANS door nalatigheid van Opdrachtgever ten aanzien van het
bepaalde in artikel 35.1 niet, niet tijdig dan wel niet volledig heeft kunnen voldoen.
Opdrachtgever vrijwaart SCHWARTZMANS ten aanzien van welke aanspraak te dier zake van
welke derde (waaronder tevens begrepen de Derde) dan ook.
35.3. Het gebruik van de Derde van de door SCHWARTZMANS verhuurde zaken komt geheel
voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te
zien dat de Derde de zaken als een goed huisvader zal beheren.
35.4. Het bepaalde in de artikelen 26.1 t/m 26.4 is van overeenkomstige toepassing.
35.5. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat de bij de Derde in gebruik
zijnde zaken afdoende zijn verzekerd tegen risico van tenietgaan en beschadiging, bijvoorbeeld
ten gevolge van brand, diefstal, waterschade e.d., zulks op genoegzame wijze en in elk geval
onder zodanige condities dat terzake van deze risico’s tenminste wordt uitgekeerd de waarde die
Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS op grond van deze voorwaarden als schade moet
betalen. Het bepaalde in artikel 26.5 is van overeenkomstige toepassing.
35.6. Het is Opdrachtgever verboden de zaken aan anderen dan de Derde in gebruik te geven, de
zaken zelf, dan wel door derden (waaronder de Derde) te (laten) bewassen, bewerken, herstellen,
aanvullen e.d.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door SCHWARTZMANS
verstrekte middelen en producten te gebruiken in verband met de zaken.
35.7. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat ook de Derde het bepaalde in
artikel 35.6 naleeft. Voor schade ontstaan doordat de Derde het bepaalde in artikel 35.6 niet
naleeft, is Opdrachtgever aansprakelijk.
 
36. Overige bepalingen
36.1. Overigens zijn de bijzonder bepalingen met betrekking tot huur en verhuur in hoofdstuk II
van deze algemene voorwaarden van toepassing.
V. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten betreffende reparaties, onderhoud en reiniging.
 
37. Wijzigingen
37.1. Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel
uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zal SCHWARTZMANS de Opdrachtgever
daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de
overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en
billijkheid worden gewijzigd.
 
38. Stelposten; meer- en minderwerk
38.1. Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of
verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden
en geleverde hoeveelheden worden verrekend.
38.2. Zodra SCHWARTZMANS voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst
opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is SCHWARTZMANS gehouden de
Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of
de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de
overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door SCHWARTZMANS zijn
bevestigd door beide partijen is ondertekend.
38.3. Zowel SCHWARTZMANS als de Opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel
39.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door SCHWARTZMANS tot het
moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de
Opdrachtgever verschuldigd blijven.
 
39. Garantie op reparatie
39.1. SCHWARTZMANS garandeert dat de door hem verrichte, afgewerkte of aan derde
uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt
verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de
verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
39.2. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door SCHWARTZMANS
zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de
betreffende leverancier of fabrikant.
39.3. De in artikel 39.1 omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a) Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens SCHWARTZMANS
onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme
omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens SCHWARTZMANS bij
uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
b) Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever aan
SCHWARTZMANS ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing
van die gebreken;
c) Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het
object;
d) Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
– door een van buiten komende oorzaak;
– aan niet door SCHWARTZMANS aangebrachte of niet door SCHWARTZMANS
bewerkte delen;
e) Gebreken aan objecten die na aflevering door SCHWARTZMANS niet in de onderneming
van SCHWARTZMANS een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere
behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door
SCHWARTZMANS schriftelijk aan de Opdrachtgever uiterlijk bij op- of aflevering van
het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het
gebrek en het verzuim;
f) Zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan SCHWARTZMANS bij het sluiten
van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een
aan hem door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of
werkmethoden;
g) Te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige
gebreken –waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende
te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van
SCHWARTZMANS zijn voorbewerkt.
39.4. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:
a) De Opdrachtgever het object niet binnen de door SCHWARTZMANS vastgestelde
termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de
Opdrachtgever geen kosten zijn verbonden;
b) De Opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na
aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij
SCHWARTZMANS indient;
c) De Opdrachtgever die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar
reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een
duidelijke omschrijving van de klachten bij SCHWARTZMANS indient;
d) De Opdrachtgever SCHWARTZMANS niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te
verhelpen;
e) Werkzaamheden die verband houden met de door SCHWARTZMANS verrichte
werkzaamheden, zonder toestemming van SCHWARTZMANS door anderen dan deze
aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijke verrichten van deze
werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond.
 
40. Vervangen onderdelen
40.1. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen
worden eigendom van SCHWARTZMANS, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen.
In dat geval dient de Opdrachtgever direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen
en/of materialen in ontvangst te nemen.