Huurvoorwaarden Schwartzmans B.V. Waalwijk

Artikel 1begrippen
Verhuurder : Schwartzmans B.V.
Huurder : Diegene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een zaak van Schwartzmans B.V. huurt
Gehuurde : zaak c.q. zaken die door verhuurder worden verhuurd
Huurovereenkomst : Schriftelijke dan wel digitale huurbevestiging van verhuurder aan huurder.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden
zijn slechts verbindend indien en voor zover deze door verhuurder schriftelijk zijn aanvaard.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke dan wel digitale
bevestiging van verhuurder, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.3 Huurder heeft tot 24 uur na bevestiging van verhuurder de tijd om de huurovereenkomst schriftelijk dan wel digitaal te annuleren.

Artikel 4 huur / huurprijs
4.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de verhuurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.
4.2 Wijzigingen in het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draaiuren die het slijtage beeld van het gehuurde nadelig beïnvloeden, kunnen aanleiding
geven tot tussentijdse herziening van de huurprijs.
De meer-uren, bepaald op basis van de registratie van de op het object aanwezige urenteller, worden tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs
berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van de huurder.
4.3 Wanneer de huurperiode langer is dan 1 maand, wordt maandelijks gefactureerd. Het volgens de overeenkomst vastgestelde bedrag dient door de huurder
binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig beroep op verrekening.
4.4 Verhuurder heeft het recht om vanaf de vervaldatum van de vordering een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een
minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
4.5 Verhuurder is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitenrechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling
zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer verhuurder zich voor de invordering van de hulp van een
derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de volgende tabel:
over de eerste / € 6.500,= 15%
over het meerdere boven / € 6.500,= 10%
4.6 Ingeval de verhuur langer dan 1 jaar duurt, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de verhuurprijs.
4.7 Ingeval de kosten van de verhuurder stijgen te n gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de huurprijs worden verhoogd.
4.8 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de
hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd.

Artikel 5 Aflevering
5.1 Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie.
In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe
bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
5.2 Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband
hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
5.3 Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren.
Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
5.4 1Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel
voor eigen risico van de huurder.
5.5 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 6 Eigendom
6.1 De eigendom van het gehuurde berust bij de verhuurder. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht
wordt daardoor eigendom van verhuurder.
6.2 Het is de huurder verboden het gehuurde te modificeren dan wel zaken te monteren op het gehuurde zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van
verhuurder.
6.3 De huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden. Aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te
bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 Gebruik
7.1 Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te
laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en
of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en
onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
7.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en
ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. De huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door
personen die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken. Voor het besturen van tractie aangedreven voertuigen dient de
gebruiker minimaal 18 jaar oud te zijn.
7.3 In het geval de huurder van het gehuurde geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn rekening en heeft dit mitsdien geen invloed opzijn
betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van verhuurder, of het gevolg is van omstandigheden
waarvan aan verhuurden een verwijt kan worden gemaakt.
7.4 Huurder zal indien nodig het gehuurde van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en zorgen voor een regelmatige reiniging van het gehuurde.
7.5 Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het gehuurde en controleert voor zover van toepassing de niveaus van (smeer)olie en overige
vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten en vult deze zo nodig bij.
7.6 Indien het gehuurde voorzien is van tractiebatterijen, inspecteert huurder wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden
bijvullen met gedestilleerd water.
7.7 Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is
volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.
7.8 De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan
de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

Artikel 8 Inspectie/Onderhoud
8.1 De huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand
toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
8.2 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de
verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder stelt het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter
beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
8.3 Eventuele reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming
heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden
die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
9.2 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van verhuurder liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig
voldoen door leveranciers van verhuurder aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of
werkonderbrekingen, import of handelsverboden.
9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.4 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan
voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke contract.

Artikel 10 Aansprakelijkheid huurder / verzekering van het gehuurde
10.1 De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding en totaal verloren gaan.
10.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of
ontstaan.
10.3 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.
10.4 De indien van toepassing zijnde wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van het gehuurde wordt door verhuurder verzorgd op basis van de in
de branche geldende gebruiken.
10.5 Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de verhuurder.
10.6 Huurder kan ten behoeve van het gehuurde een cascoverzekering afsluiten.
10.7 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De huurder is
volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder.
10.8 De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid verhuurder
11.1 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade door huurder, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van verhuurder toerekenbare gebreken aan het
gehuurde, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de
in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
A) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Huurder
dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.
B) Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.
C) De door verhuurder te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door huurder te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de
geleden schade.
Schade wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering aan Verhuurder.

Artikel 12 Beëindiging overeenkomst
12.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd dient uiterlijk 24 uur voor het einde van de huurperiode schriftelijk te zijn opgezegd.
12.2 Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat tijdige schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor
dezelfde periode en onder dezelfde condities voortgezet.
12.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
12.4 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door opzegging.
12.5 Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met in achtneming van een opzegtermijn van 1
maand.

Artikel 13 Retourneren
13.1 De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder
waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van verhuurder het gehuurde heeft
gecontroleerd en ingenomen.
13.2 Indien partijen hebben afgesproken dat verhuurder het gehuurde zal ophalen, dan is de huurder gehouden, voor zover hij de huurovereenkomst wenst te
beëindigen, het filiaal van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd, hiervan vooraf met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een
volle werkdag, schriftelijk in kennis te stellen, teneinde verhuurder gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in dit geval door de
afmelding. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van
verhuurder is.
13.3 Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke
ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het
gehuurde.
13.4 In geval van beëindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dient het gehuurde door de huurder op het opgegeven adres
vanaf 8.00 uur des voormiddag gereed te staan voor vervoer op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare
weg.
13.5 De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze
persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele
schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q. diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde
totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.
13.6 Indien naar het oordeel van de verhuurder het gehuurde bij retourneren niet schoon is, is de verhuurder gerechtigd het gehuurde voor rekening van huurder
te (laten) reinigen.
13.7 Definitieve controle op reinheid en gebreken van het gehuurde kan tot 48 uur na retour name door verhuurder plaatsvinden. Verhuurder is dan gerechtigd de
gemaakte kosten voor reiniging en / of reparatie te verhalen op huurder.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Verhuurder heeft het recht zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te
ontbinden in geval van:
– niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst;
– Aanvraag van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van huurder;
– Buitengerechtelijke schuldsanering;
– Beslag op het gehuurde
– Omstandigheden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van verhuurder met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze
overeenkomst kunnen belemmeren;
– Verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie bij het aangaan van de overeenkomst door huurder aan verhuurder, zodat de overeenkomst door
verhuurder niet, of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan;
– Schade aan het gehuurde, die door de assuradeuren niet wordt vergoed, tenzij een en ander gevolg is van een, de verhuurder persoonlijk betreffende
omstandigheid;
– Opvordering van overheidswege.
14.2 in geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in vorig lid is huurder verhuurder zonder nader sommatie alle reeds verschenen en
alle door verhuurder eventueel gederfde huurtermijnen verschuldigd. Daarnaast dient huurder alle door verhuurder geleden vermogensschade te vergoeden.
14.3 In gevallen als in lid 14.1 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de
huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
14.4 Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 14.1 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in
verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten
voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening
van de huurder.

Artikel 15 Overdragen rechten en plichten
15.1 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde.
15.2 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.
15.3 Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht Zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Het Nederlandse recht is van toepassing
16.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in de minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde
bemiddelen.
16.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is inde vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen
verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.